วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พีรดา ริเวอร์วิว โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงาน และดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ แนวคิด ทัศนคติ จิตวิทยา และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ ตลอดจนด้านอื่น ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนต่อไป