ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. (ระดับ ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2)ภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ส่งเอกสารการกู้ยืมที่งานแนะแนวเรียนร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้