Monthly Archives - มิถุนายน 2019

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๒

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการรณรงค์ลดนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่

 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการรณรงค์ลดนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

กำหนดการ รับสมัคร 3 กรกฏาคม 2562 ถึง 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (วัน เวลา ราชการ) (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –

เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

 

Read more...

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

แบบฟอร์มเสนอของปมวิจัย-ว-สอศ.-สำหรับครู

แบบคู่มือเขียนเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ-สำหร

Read more...

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่องผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา

ผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา

Read more...

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง

การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง

Read more...

พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธาน จัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวย พระวิษณุกรรม (เพิ่มเติม…)

Read more...

จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้ได้รับความเสียหาย ในการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส และเด็กตกหล่น

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ (เพิ่มเติม…)

Read more...