โครงการรณรงค์ลดนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่

โครงการรณรงค์ลดนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่

 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการรณรงค์ลดนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ ภายใต้โครงการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตะหนักถึงโทษของการดื่มแอลกอฮอล์ ลดจำนวนนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ การจัดโครงการรณรงค์ลดนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ในครั้งนี้ มีวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๑๘๐ คน