ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๒ และปวส. ๒ เพื่อหาสารเสพติดและเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อมสำหรับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี