Monthly Archives - พฤศจิกายน 2020

พิธีถวายบังคม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุม ชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีถอดถอนต้นไม้ใหญ่

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...