Author - พันพิภพ จันทิมาต

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดย บริษัทจอร์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานอำลาผู้เกษียณอายุราชการ เทคนิคอุบลฯ 2563

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจานรับสัญญาณดาวเทียมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมานายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

เทคนิคร่วมใจ รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...