Monthly Archives - มีนาคม 2023

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ และสมาคมศิษย์เก่าวท.อุบลฯ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2566

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2566

Read more...

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียนที่หัวหน้าแผนกวิชาร่วมกับครูผู้สอน สำรวจ รวบรวม และเสนอรายชื่อหนังสือ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “การติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษา”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายตวง อันทะไชย (เพิ่มเติม…)

Read more...