Monthly Archives - ตุลาคม 2020

เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดย บริษัทจอร์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานอำลาผู้เกษียณอายุราชการ เทคนิคอุบลฯ 2563

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจานรับสัญญาณดาวเทียมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมานายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (เพิ่มเติม…)

Read more...