งานอำลาผู้เกษียณอายุราชการ เทคนิคอุบลฯ 2563

งานอำลาผู้เกษียณอายุราชการ เทคนิคอุบลฯ 2563

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดงานอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ” เทคนิคอุบล เกษียณเกษมสันต์ รักมั่นมุทิตา ” โดยมีรายนามผู้เกษียณ ดังนี้ ๑. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ๒.นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ๓.นายวันชัย ศุภธีรารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ๔. นายทรงวุฒิ วิมลพัชร ครูชำนาญการพิเศษ ๕. นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ๖. นายบุญรอด พีระเวคิน ครูชำนาญการพิเศษ ๗. นายปัญญา จินดามาตย์ ครูชำนาญการ ๘. นายสมาน ภาณะรมย์ ครูชำนาญการ ๙. นายสมพงศ์ จำปาวงศ์ ครูชำนาญการ ๑๐. นายบุญมา สัตย์ธรรม นักการภารโรง งานอำลาผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ตลอดจนรดน้ำขอพรจากผู้เกษียณอายุราชการ และมอบดอกไม้แสดงความยินดี โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด และหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี