การประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่ขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร และวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้เพื่อกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการเปิดสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป