อบรมออนไลน์การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน

อบรมออนไลน์การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู ที่ดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างอากาศยาน ร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างอากาศยาน ให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องตามข้อกำหนดในการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (Approved Maintenance Training Organization : AMTO)จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต่อไป