ประกาศ การเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศ การเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อขอความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุม มีมติให้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับทราบต่อไป