คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจ Antigen test kit : ATK

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจ Antigen test kit : ATK

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจ Antigen test kit : ATK ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ต่อไป