ประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัด ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัด ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้างานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัด ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๕ นโยบายหลัก (Policy) และ ๙ นโยบายเร่งด่วน (Quick win) ต่อไป