โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ Quality Management System : QMS รองรับการขอรับรอง Approved Maintenances Training Organization : AMTO

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ Quality Management System : QMS รองรับการขอรับรอง Approved Maintenances Training Organization : AMTO

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ Quality Management System : QMS รองรับการขอรับรอง Approved Maintenances Training Organization : AMTO ผ่าน VDO จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้กับคณะครูที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยาน โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม