ประชุมข้อราชการและปรึกษาหารือด้านแนวโน้มการพัฒนาและการปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมข้อราชการและปรึกษาหารือด้านแนวโน้มการพัฒนาและการปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย นิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการประชุมข้อราชการและปรึกษาหารือ ด้านแนวโน้มการพัฒนาและการปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อาทิเช่น ๑. เรื่องการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒. การส่งผลการเรียน/อนุมัติผลการเรียน ๓. การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ๔. การออกบริการชุมชน Fix it Center ๕. การแก้กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้การประชุมได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบโดยทั่วกันสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน