โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปชส.อบ.วท.วันนี้)วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ณ หอประชุมโดมน้อยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.๒ และ ปวส.๑ (ม.๖) จำนวน ๘๑๐ คนที่จะออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามหน่วยงานภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการภาคเอกชนต่างๆทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และต่างจังหวัด เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้สร้างเสริมทักษะประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ โดยมี นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง