การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล

การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชามั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ทั้งนี้เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน และเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป