ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) การเปิดสอนสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent) และสาขางานเพิ่มเติม การจัดตั้งศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ATD) และการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (DMDC) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการต่างๆภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป