คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.)
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา