สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในนามหน่วยงานต้นสังกัดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมภาคการศึกษา แก่คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี โดยมี ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวสรุปข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาผลของอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ปริมาณและคุณภาพของมูลไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มีนางสาวสุพรรษา ศิลา นางสาวกรรณิการ์ กันตะบุตร นางสาวภัทรธิดา ไชยรัตน์ นักเรียนระดับชั้นปวช.๓ แผนกวิชาโยธา เป็นผู้นำเสนอโครงงาน นายธานินทร์ สันตะวงษ์ ครูหมวดวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียง