ฝ่ายวิชาการ ประชุมการดำเนินงานของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฝ่ายวิชาการ ประชุมการดำเนินงานของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม การดำเนินงานของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อชี้แจงเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ การนิเทศติดตามการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ที่จะนำมาปรับใช้ในอนาคตต่อไป