การประเมินข้อเสนอแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

การประเมินข้อเสนอแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประเมินข้อเสนอแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี ดร.อาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการประเมิน และมีหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาภายในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และคุ้มค่างบประมาณที่สนับสนุนตามยุทธศาสตร์ OVER Research Innovation Ecosystem ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#การประเมินข้อเสนอแนวคิดConceptPaperการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ
#PRสอจอุบลฯ