วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และกลุ่มบริษัท ปตท. แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และกลุ่มบริษัท ปตท. แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และนายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาชอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดำเนินการสอนรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงงาน นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกงานในโรงงานอุดสาหกรรมกับเครือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มปตท. ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นายสิรวิชณ์ เหล่าเจริญพงศ์แสง หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน และนายธาตรี ฟ้าประทานชัย หัวหน้าแผนกช่างยนต์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป