ประชุม อศจ. อุบลราชธานี เตรียมจัดงานวันครู

ประชุม อศจ. อุบลราชธานี เตรียมจัดงานวันครู

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในระเบียบวาระการประชุม การรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุบลราชธานี “ปิ่นโตคัพเกมส์” ครั้งที่ ๓ และการจำหน่ายสลากกาชาด เพื่อหาข้อสรุปมติในที่ประชุม และนำไปปฏิบัติในกระบวนการดำเนินงานต่อไป