วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยระบบดิจิทัล

วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยระบบดิจิทัล

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป