เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย หน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดอุบลราชธานี โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายในงานได้กล่าวถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเรียนรู้ถึงข้อกฎหมายด้านการหมิ่นสถาบัน อันจะนำไปสู่ผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๑๒ สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ๑. สาขาวิชาช่างยนต์ ๒. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ๓. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ๔. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ๕. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๖. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ๗. สาขาวิชาโยธา ๘. สาขาวิชาโทรคมนาคม ๙. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๑๐. สาขาวิชาการบัญชี ๑๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒. สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า ๒๔๐ คน