Monthly Archives - มีนาคม 2022

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมให้กำลังใจ ในแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน จำนวน ๑ ชุด

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การเลื่อนรับใบ รบ. ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศจากงานทะเบียน
เรื่อง การเลื่อนรับใบ รบ.
ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
นำคำร้องขอ (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ On the Job Training (OJT)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมคณะกรรมการ อำนวยการประจำสนามสอบ การสอบแข่งขัน ภาค ค

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ลงทะเบียนซัมเมอร์ สำหรับผู้ที่นำมาลงทะเบียนที่การเงิน

ลงทะเบียนซัมเมอร์ สำหรับผู้ที่นำมาลงทะเบียนที่การเงินในวันศุกร์ที่ผ่านมา
รายชื่อ ปวส. >>>คลิก<<<
(เพิ่มเติม…)

Read more...