ประกาศ การเลื่อนรับใบ รบ. ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศ การเลื่อนรับใบ รบ. ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศจากงานทะเบียน
เรื่อง การเลื่อนรับใบ รบ.
ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ. ตามวันที่กำหนด ดังนี้
ระดับชั้น ปวส.2 วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
ระดับชั้น ปวช.3 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่งานทะเบียน
* ให้นักเรียน นักศึกษาที่มารับใบ รบ. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย*