โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้าง E-Portfolio เก็บผลงานเตรียมการประเมิน ว.PA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้าง E-Portfolio เก็บผลงานเตรียมการประเมิน ว.PA

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้าง E-Portfolio เก็บผลงานเตรียมการประเมิน ว.PA ดำเนินการโดยงานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และนายณัฐพล เทพมา ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้มี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ ครู และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสร้าง E-Portfolio แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมประเมิน ว.PA และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป