เลื่อนจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ เป็น วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

เลื่อนจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ เป็น วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ประกาศจากงานการเงิน
กำหนดการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นั้นงานการเงินขอเลื่อนจ่ายเงินเป็น วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป