Monthly Archives - เมษายน 2022

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Read more...

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ารพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ต้อนรับคณะครู จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การตรวสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การอบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียน

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศารรับชุด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สมัครและรายงานตัว (รอบทั่วไป)

ประกาศแจ้ง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานการเงิน แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม

ประกาศจากงานการเงิน
แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม
(รอบสุดท้ายเฉพาะคนที่มีราย (เพิ่มเติม…)

Read more...