การตรวสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การตรวสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการตรวสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มาให้บริการตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดูแแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ