Monthly Archives - มกราคม 2020

SCG มอบทุนเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแสด (เพิ่มเติม…)

Read more...

สถาบัน ATP (Assawalert Training Program) ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมด้วยบริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป จำกัด (AIU)

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บคุลากรของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บคุลากรของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

<คลิก>

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการ กลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการ กลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิก

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา (หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน )

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิก

Read more...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเสนอแผนการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุฯ

บริษัทที่มีความประสงค์เสนอแผนบริการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม…)

Read more...