แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ วัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่ง และรายนาม ดังเอกสารที่แนบมานี้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย คลิก