ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเสนอแผนการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเสนอแผนการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุฯ

บริษัทที่มีความประสงค์เสนอแผนบริการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ให้ส่งเอกสารรายละเอียด นำเสนอที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หมายเลขโทรศัพท์ 045-250577 ต่อ 302 หมายเลขโทรสาร 045-240576 ภายในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00น. โดยวิทยาลัยฯ จะดำเนินการพิจารฦณาและปนะกาศผลการคัดเลือกต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม คลิก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์