ประกวดราคาซิ้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซิ้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)