Monthly Archives - เมษายน 2021

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ที่ยังไม่ได้ทำการสอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สามารถติดต่อเข้าสอบได้ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
Read more...

อบรมออนไลน์การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๙ เมษายน (เพิ่มเติม…)
Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

Read more...

ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซพไทย

ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซพไทย

Read more...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการการรับข้อมูลข่าวสาร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางศึกษาต่อเต็มศักยภาพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู นักเรียน
นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ (เพิ่มเติม…)
Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบล ประสานงานในการหาบริษัทและสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะครู ประกอบด้วย (เพิ่มเติม…)

Read more...