กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการการรับข้อมูลข่าวสาร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางศึกษาต่อเต็มศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใกล้จบการศึกษาระดับ ปวช.ปวส. หรืออนุปริญญาสายอาชีพให้ได้รับโอกาสทางศึกษาและการพัฒนาต่อเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทั้งนี้การศึกษาต่อในแต่ละระดับจะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการศึกษาต่อ