การใช้ระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การใช้ระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรตินำผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้างานบุคลากร สถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านทางระบบ VDO Conference ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โดยมีนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง