กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564
#ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-11.30 น.
ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา
1.ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร
หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน #2ฉบับ
2.บัตรประจำตัวประชาชน #2ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร #2ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา #2ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา #2ฉบับ
6.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว #3แผ่น
7.ใบรับรองแพทย์

รายละเอียด https://www.utc.ac.th/2020/?p=5743