ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ไคลแอนท์ส จำกัด

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ไคลแอนท์ส จำกัด

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตรหัวหน้างานความร่วมมือ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และนายชนะ สิทธิประภา ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับบริษัท ไคลแอนท์ส จำกัด โดยมี นายสุธี สาระขวัญ ประธานบริษัทไคลแอนท์ส จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะของหลักสูตร ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งระบบทวิภาคีและระบบปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีระเบียบวินัยในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการได้อีกด้วย