การจัดการอบรมครู บุคลากรงานปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การจัดการอบรมครู บุคลากรงานปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการอบรมครู บุคลากรงานปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิภูธนินทร์ ผุยพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดการอบรม