นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 คนใดยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปีสามารถติดต่อรับได้ที่งานการเงิน

นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 คนใดยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปีสามารถติดต่อรับได้ที่งานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน
นักเรียน ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3คนใดยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปีสามารถติดต่อรับได้ที่งานการเงิน ให้เตรียมเอกสารรับเงินดังนี้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใบสำคัญรับเงินติดต่อขอรับได้ที่งานการเงิน)