วท.อุบลฯ ออกให้บริการชุมชนภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ออกให้บริการชุมชนภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้คณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการบริการชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ บ้านทุ่งคำแต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพี่น้องประชาชน ชาวบ้านทุ่งคำแต้ ให้ความสนใจและเข้าใช้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการรณรงณ์แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน