วท.อุบลฯ เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่สมัครรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่สมัครรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) ที่สมัครรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ราย ณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน และอำเภอม่วงสามสิบ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป