ประการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ ๖-๗