ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ที่ยังไม่ได้ทำการสอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สามารถติดต่อเข้าสอบได้ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.