มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ( ปวช.๑ ) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) และระดับปริญญาตรี ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยภายในวันที่มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยื่นเรื่องขอผ่อนผันเอกสารที่ยังตกหล่น พร้อมรับชุดนักเรียนนักศึกษา และชุดฝึกงานภายในวันที่มามอบตัว